szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenia Głównego Inspektora Pracy

Zarządzenie Nr 7/98
Głównego Inspektora Pracy
z dnia 9 czerwca 1998 r.

w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w Państwowej Inspekcji Pracy.

(Biul. PIP z dnia 6 sierpnia 1998 r.)

Na podstawie § 4 ust. 2 Statutu Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącego załącznik do uchwały Prezydium Sejmu z dnia 7 września 1993 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy oraz w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wytycznych dotyczących racjonalizacji wydatków na samochodowy transport osobowy w urzędach administracji państwowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1111) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Do prowadzenia samochodu służbowego w Państwowej Inspekcji Pracy można upoważnić:

1) pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy, posiadającego - zgodnie z odrębnymi przepisami - ważne "świadectwo kwalifikacji",
2) innego pracownika posiadającego ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii i ważne okresowe badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem mechanicznym (samochodem osobowym).

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela Główny Inspektor Pracy. Główny Inspektor Pracy może upoważnić do udzielania upoważnienia do prowadzenia samochodów osobowych w celach służbowych:

- właściwego Zastępcę Głównego Inspektora Pracy,
- okręgowego inspektora pracy.

Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Przekazanie pracownikowi samochodu służbowego w użytkowanie następuje na podstawie protokołu przekazania samochodu służbowego. Wzór protokołu z przekazania samochodu służbowego użytkownikowi stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego pokrywa jednostka organizacyjna, w dyspozycji której samochód pozostaje.

§ 3. Pracownikowi, któremu przekazano w użytkowanie samochód służbowy, udziela się zaliczki w wysokości zapewniającej eksploatację samochodu na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

§ 4. 1. Poza godzinami pracy samochody służbowe powinny być parkowane w garażach lub na parkingach strzeżonych, wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

2. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej lub dysponent pojazdu Państwowej Inspekcji Pracy może udzielić pracownikowi, któremu przekazano w użytkowanie samochód służbowy, pisemnej zgody na parkowanie samochodu w innym miejscu niż określone w ust. 1. Wzór zgody na parkowanie w innym miejscu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Ustala się:

1) szczegółowe zasady korzystania z samochodów służbowych oraz prowadzenia ewidencji i rozliczania kart drogowych, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia,
2) zasady korzystania ze służbowych samochodów przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe "R" w Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia,
3) zasady korzystania z dyspozycyjnych służbowych samochodów osobowych w Głównym Inspektoracie Pracy, stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia,
4) wzór karty drogowej, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia,
5) wzór zestawienia zużycia materiałów pędnych i oleju w danym miesiącu, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia,
6) wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy oraz w godzinach nadliczbowych, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 4/97 Głównego Inspektora Pracy z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 _________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/98 GIP z dnia 9 czerwca 1998 r.

................................, dnia .................. 199... r.

................................
(pieczęć nagłówkowa)

UPOWAŻNIENIE Nr ..../..... r.

Upoważniam ............................................................................................
                                        (imię i nazwisko pracownika)

...............................................................................................................
        (stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymującego się dowodem osobistym serii ..................... nr ................. 
wystawionym przez ......................... oraz prawem jazdy kat. .......... nr ............, 
który posiada ważne okresowe badania lekarskie do dnia ........................ 
do prowadzenia samochodu służbowego marki ............................... 
o numerze rejestracyjnym .............................

................................
(podpis i pieczęć) 

Otrzymują:
1) upoważniony pracownik
2) a/a

 ________________________________________________________________

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/98 GIP z dnia 9 czerwca 1998 r.

................................, dnia .................. 199... r.

Protokół

z przekazania samochodu służbowego użytkownikowi (z przyjęcia samochodu po zakończeniu użytkowania*) na okres od dnia ................................... do dnia ............................

Samochód służbowy marki ..................................... Nr rej. .......................... 
Nr silnika ............................. Nr nadwozia ................................ 
Rok produkcji ....................................

Przekazujący...............................................................................................
Przyjmujący ......................................................... zam. ..............................
...................................................................................................................

stan licznika ...................................... stan paliwa .......................................
Licznik sprawny - prawidłowo zaplombowany

Stan techniczny i wyposażenie .....................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
 

Uwagi: .........................................................................................................

Przyjmując samochód do użytkowania służbowego zobowiązuję się do wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem, dbałości o czystość pojazdu, utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego oraz garażowanie samochodu w wyznaczonym miejscu. 

................................................             .......................................................
               
Zdający                                                                      Przyjmujący 

* niepotrzebne skreślić 

________________________________________________________________

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/98 GIP z dnia 9 czerwca 1998 r. 

..........................., dnia ................. 199... r.

 

.........................................................
.........................................................
 

Wyrażam zgodę na parkowanie samochodu służbowego Państwowej Inspekcji 
Pracy marki ............................. nr rejestracyjny ......................................... 
na parkingu strzeżonym, innym niż jego stałe miejsce postoju.

 

Pieczątka i podpis
kierownika jednostki organizacyjnej
lub dysponenta pojazdu

Uwaga: Niniejszą zgodę kierowca pojazdu powinien niezwłocznie dostarczyć pracownikowi odpowiedzialnemu w danej jednostce organizacyjnej za transport.

 __________________________________________________________________

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 7/98 GIP z dnia 9 czerwca 1998 r.

Szczegółowe zasady korzystania z samochodów służbowych oraz prowadzenia ewidencji i rozliczania kart drogowych

1. Pracownika, który przyjął samochód służbowy w trybie określonym w § 1 ust. 3 zarządzenia, obowiązują następujące zasady:

a) korzystanie z samochodu w celach służbowych powinno być dokumentowane przez kierującego pojazdem (karta drogowa zał. nr 7). Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający kontrolę celowości korzystania z samochodu służbowego i określenie kosztów z tym związanych. Przy jazdach w granicach administracyjnych miasta (siedzibie jednostki organizacyjnej, oddziału, biura terenowego) należy wpisywać nazwy ulic. Kierujący pojazdem pozostającym w dyspozycji Głównego Inspektora Pracy lub jego zastępcy dokumentuje jazdy w granicach administracyjnych miasta wpisując w karcie drogowej adnotację "jazda po mieście";
b) w przypadku zlecania wyjazdu potwierdzenie wykonanej jazdy stwierdza własnoręcznym podpisem zwierzchnik pracownika;
c) w przypadku wyjazdu samochodem poza teren siedziby Głównego Inspektoratu Pracy, okręgowego inspektoratu pracy, oddziału, biura terenowego, prowadzący pojazd powinien mieć delegację służbową;
d) w przypadku otrzymania polecenia przewiezienia pasażerów wykonanie jazdy potwierdza w karcie drogowej pasażer lub dysponent pojazdu.

2. Pracownik, o którym mowa w pkt. 1, zobowiązany jest do:

a) rozliczania kart drogowych w sposób umożliwiający określenie zużycia paliwa, w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc,
b) wykonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z codzienną obsługą pojazdu i dbania o prawidłową eksploatację,
c) utrzymania pojazdu w stanie sprawności technicznej i zapewnienia w razie potrzeby niezbędnych napraw,
d) niezwłocznego powiadamiania osoby odpowiedzialnej za transport i kierownika jednostki organizacyjnej o wszystkich awariach i nieprzewidzianych zdarzeniach na drodze, zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza komisję, która na podstawie przeprowadzonych badań zużycia paliwa wyznacza zakładową normę zużycia paliwa dla każdego pojazdu. Za ponadnormatywne zużycie paliwa obciążany jest prowadzący pojazd. W przypadku awarii kierownik jednostki organizacyjnej może uznać nadmierne zużycie paliwa na podstawie komisyjnego protokołu. W przypadku stale występujących trudnych warunków jazdy kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na weryfikację zakładowej normy zużycia paliwa dla danego pojazdu.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza odpowiedzialnego za gospodarkę samochodową.

5. Do podstawowych zadań odpowiedzialnego za gospodarkę samochodową należy:

a) przekazywanie i odbiór samochodów (§ 1 ust. 3 zarządzenia),
b) dopilnowanie wykonania w odpowiednim czasie przeglądów gwarancyjnych i technicznych oraz doraźna kontrola stanu sprawności technicznej pojazdów,
c) prowadzenie ewidencji kart drogowych i ich rozliczanie oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych dla pionu finansowo-księgowego z przebiegu kilometrów, zużycia paliwa (wzór załącznik nr 6 do zarządzenia) i czasu pracy kierowców (wzór załącznik nr 7 do zarządzenia),
d) koordynowanie przejazdów grupowych, obsługi delegacji zagranicznych i innych gości,
e) prowadzenie dokumentacji związanej z nabywaniem i przekazywaniem pojazdów samochodowych,
f) prowadzenie ewidencji posiadanych pojazdów,
g) ubezpieczenie i opłata podatku od środków transportu,
h) ewidencja i weryfikacja rachunków za naprawę i konserwację samochodów służbowych,
i) zaspokojenie potrzeb transportowych członków kierownictwa jednostki organizacyjnej.

6. Przekazujący (odpowiedzialny za gospodarkę samochodową) samochody służbowe obowiązany jest do określenia i umieszczenia w protokole przekazania samochodu służbowego:

a) stanu technicznego pojazdu i jego wyglądu zewnętrznego,
b) marki, numeru rejestracyjnego, numeru silnika i nadwozia, stanu licznika i stanu paliwa oraz wyposażenia pojazdu.

 ______________________________________________________________

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 7/98 GIP z dnia 9 czerwca 1998 r.

Zasady korzystania ze służbowych samochodów przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe "R" w Państwowej Inspekcji Pracy

1. Głównemu Inspektorowi Pracy, zastępcom Głównego Inspektora Pracy oraz okręgowym inspektorom pracy, zwanym dalej "dysponentami", przysługuje do dyspozycji samochód osobowy z kierowcą.

Samochodem przydzielonym dysponentowi może kierować:

- dysponent pojazdu, zgodnie z § 1 zarządzenia,
- pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy posiadający ważne "świadectwo kwalifikacji" oraz pracownik odpowiedzialny za transport w Głównym Inspektoracie Pracy posiadający zezwolenie na prowadzenie służbowych samochodów PIP, zgodnie z § 1 zarządzenia.

2. Samochody służbowe przysługują dysponentom w czasie pełnienia powierzonego stanowiska.

3. Codzienne dojazdy dysponentów do pracy i do domu zalicza się do jazd służbowych.

4. Dysponent może korzystać z samochodu służbowego do celów prywatnych na podstawie umowy cywilnej zwracając faktyczne koszty zużycia paliwa i płacy kierowcy (w przypadku korzystania z pracy kierowcy). Jazdy te wymagają udokumentowania w karcie drogowej pojazdu i muszą być potwierdzone podpisem korzystającego.

5. Dopuszcza się korzystanie z samochodu służbowego w czasie urlopu na podstawie pisemnego zezwolenia kierownika urzędu.

6. Dokumentem potwierdzającym czas pracy, przebieg kilometrów i zużycie paliwa jest karta drogowa SM 101 (załącznik nr 7 do zarządzenia).

7. Kartę drogową na każdy dzień pracy pojazdu wystawia osoba odpowiedzialna za transport (w przypadku małej liczby jazd dopuszcza się kilkudniowe zapisy na jednej karcie drogowej, z wyraźnym oddzieleniem poszczególnych dni).

8. Dysponent osobiście kierujący przydzielonym samochodem może parkować samochód w miejscu zamieszkania, pod warunkiem zagwarantowania odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (garaż, parking strzeżony).

 _________________________________________________________________

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 7/98 GIP z dnia 9 czerwca 1998 r.

Zasady korzystania z dyspozycyjnych służbowych samochodów osobowych oraz dostawczych w Głównym Inspektoracie Pracy

1. Do prowadzenia służbowych samochodów upoważnieni są:

- kierowcy zatrudnieni w Głównym Inspektoracie Pracy,
- pracownicy Głównego Inspektoratu Pracy posiadający zezwolenie na prowadzenie służbowych samochodów.

2. Dyrektorzy departamentów oraz kierownicy samodzielnych sekcji zgłaszają zapotrzebowanie na jazdy u osoby odpowiedzialnej za transport pod nr tel. 9046.

3. Pracownicy Głównego Inspektoratu Pracy, którzy chcą skorzystać z dyspozycyjnego samochodu składają zapotrzebowanie na jazdę poprzez właściwego dyrektora departamentu lub kierownika sekcji.

4. W przypadku pilnej sprawy i braku samochodu dyspozycyjnego dyrektor departamentu lub kierownik sekcji zwraca się do właściwego zastępcy Głównego Inspektora Pracy o wyrażenie zgody na skorzystanie z samochodu będącego w jego dyspozycji.

5. Przy wyjeździe poza teren Warszawy w dni wolne od pracy oraz w godzinach nadliczbowych zgodę na jazdę wyraża właściwy zastępca Głównego Inspektora Pracy.

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

__________________________________________________________

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 7/98 GIP z dnia 9 czerwca 1998 r.

Wzór

...................................
(akceptuję do wypłaty) 

......................, dnia ................. 199..  r.

 KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

.......................................................... wnioskuję o wypłacenie wynagrodzenia (udzielenia dni wolnych*) za pracę w dni wolne od pracy oraz w godzinach nadliczbowych (ponad 170 godzin).

Kierowca  ...................................................... w miesiącu ......................199.. r. 

Lp.

Data

Nr karty drogowej

Ilość godzin

Stawka za godzinę

Do wypłaty

Kierowca pracował w dyspozycji

50%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

Jednocześnie za przepracowanie ............ godzin przysługują kierowcy dni wolne w terminie do uzgodnienia z dysponentem. 

..............................................                           ........................................................
wniosek sporządził                                                                            Kierownik Jednostki Organizacyjnej 

 ...........................................
Potwierdzenie dysponenta 

 *) niepotrzebne skreślić

Wyłącznie w sprawach BIP PIP >>> bip@gip.pip.gov.pl Skargi, wnioski, pytania do PIP >>> kancelaria@gip.pip.gov.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Kowalczyk
Data modyfikacji: 2008/01/22 20:27:41
Redaktor: Tadeusz Szmagaj