szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WZORY DRUKÓW STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Zarządzenie nr 16/2007 Głównego

Zarządzenie nr  16/07
Głównego Inspektora Pracy

z dnia  22 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wzorów druków stosowanych
w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89 poz. 589) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzory druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy:

1.    W postępowaniu kontrolnym:

1.1.    Wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 1.1 do zarządzenia; >>>   

1.2.    Wzór notatki urzędowej z kontroli, stanowiący załącznik nr 1.2 do zarządzenia; >>> 

1.3.    Wzór nakazu inspektora pracy, stanowiący załącznik nr 1.3 do zarządzenia; >>> 

1.4.    Wzór nakazu płacowego inspektora pracy, stanowiący załącznik nr 1.4 do zarządzenia; >>> 

1.5.    Wzór nakazu - zakazu inspektora pracy, stanowiący załącznik nr 1.5 do zarządzenia; >>> 

1.6.    Wzór wykazu decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli, stanowiący załącznik nr 1.6 do zarządzenia; >>> 

1.7.    Wzór wystąpienia inspektora pracy, stanowiący załącznik nr 1.7 do zarządzenia; >>> 

1.8.    Wzór żądania inspektora pracy, stanowiący załącznik nr 1.8 do zarządzenia; >>> 

1.9.    Wzór protokołu przesłuchania świadka, stanowiący załącznik nr 1.9 do zarządzenia; >>> 

1.10.  Wzór postanowienia w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1.11 do zarządzenia; >>> 

1.11.  Wzór postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1.12 do zarządzenia; >>> 

1.12.  Wzór upoważnienia do kontroli, stanowiący załącznik nr 1.13 do zarządzenia; >>> 

1.13.  Wzór upoważnienia do udziału w kontroli, stanowiący załącznik nr 1.14 do zarządzenia; >>> 

1.14.  Wzór nakazu okręgowego inspektora pracy w sprawie zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju, stanowiący załącznik nr 1.15 do zarządzenia; >>> 

1.15.  Wzór wezwania celem złożenia wyjaśnień, stanowiący załącznik nr 1.16 do zarządzenia; >>> 

1.16  Wzór wniosku o wydanie postanowienia w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1.16 do zarządzenia. >>> 

2.    W postępowaniu w sprawach o wykroczenia:

2.1.    Wzór wniosku o ukaranie, stanowiący załącznik nr 2.1 do zarządzenia; >>> 

2.2.    Wzór załącznika do wniosku o ukaranie, stanowiący załącznik nr 2.2 do zarządzenia; >>> 

2.3.    Wzór protokołu przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, stanowiący załącznik nr 2.3 do zarządzenia; >>> 

2.4.    Wzór pouczenia osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, stanowiący załącznik nr 2.4 do zarządzenia; >>> 

2.5.    Wzór oświadczenia obwinionego w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 58 z § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowiący załącznik nr 2.4 do zarządzenia; >>> 

2.6.    Wzór zawiadomienia pokrzywdzonego o przesłaniu wniosku o ukaranie do sądu, stanowiący załącznik nr 2.5 do zarządzenia; >>> 

2.7.    Wzór wezwania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie, stanowiący załącznik nr 2.6 do zarządzenia; >>> 

2.8.    Wzór odstąpienia od przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie, stanowiący załącznik nr 2.7 do zarządzenia. >>> 

3.    W postępowaniu administracyjnym:

3.1     Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej zaskarżoną decyzję lub nakaz na skutek odwołania wszystkich stron, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy, stanowiący załącznik nr 3.1 do zarządzenia; >>> 

3.2.    Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej albo odmawiającej uchylenia lub zmiany nakazu albo decyzji ostatecznej, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy, stanowiący załącznik nr 3.2 do zarządzenia; >>> 

3.3.    Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie nakazu lub decyzji, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy, stanowiący załącznik nr 3.3 do zarządzenia; >>> 

3.4.    Wzór decyzji organu odwoławczego utrzymującej w mocy lub uchylającej w całości lub w części zaskarżony nakaz lub decyzję, stanowiący załącznik nr 3.4 do zarządzenia; >>> 

3.5.    Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej albo odmawiającej uchylenia lub zmiany nakazu lub decyzji ostatecznej, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy, stanowiący załącznik nr 3.5 do zarządzenia; >>> 

3.6.    Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej zaskarżoną decyzję lub nakaz na skutek odwołania wszystkich stron, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy, stanowiący załącznik nr 3.6 do zarządzenia; >>> 

3.7.    Wzór decyzji stwierdzającej nieważność nakazu lub decyzji, stanowiący załącznik nr 3.7 do zarządzenia; >>> 

3.8.    Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie nakazu lub decyzji, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy, stanowiący załącznik nr 3.8 do zarządzenia; >>> 

3.9.    Wzór postanowienia w sprawie uznania odwołania lub zażalenia od nakazu albo decyzji za niedopuszczalne, stanowiący załącznik nr 3.9 do zarządzenia; >>> 

3.10.  Wzór decyzji w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiący załącznik nr 3.10 do zarządzenia; >>> 

3.11.  Wzór postanowienia  w sprawie przywrócenia terminu z art. 58 i 59 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiący załącznik nr 3.11 do zarządzenia; >>> 

3.12.  Wzór postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej, stanowiący załącznik nr 3.12 do zarządzenia; >>> 

3.13.  Wzór postanowienia w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego, stanowiący załącznik nr 3.13 do zarządzenia; >>> 

3.14.  Wzór decyzji wydanej po wznowieniu postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego, stanowiący załącznik nr 3.14 do zarządzenia. >>> 

4.    W postępowaniu egzekucyjnym:

4.1.    Wzór postanowienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia, stanowiący załącznik nr 4.1 do zarządzenia; >>> 

4.2.    Wzór decyzji o umorzeniu kosztów upomnienia, stanowiący załącznik nr 4.2 do zarządzenia; >>> 

4.3.    Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, umarzającego postępowanie egzekucyjne, stanowiący załącznik nr 4.3 do zarządzenia; >>> 

4.4.    Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, oddalającego zarzuty, stanowiący załącznik nr 4.4 do zarządzenia; >>> 

4.5.    Wzór postanowienia w sprawie umorzenia grzywny w celu przymuszenia, stanowiący załącznik nr 4.5 do zarządzenia; >>> 

4.6.    Wzór upomnienia wzywającego do wykonania obowiązków wynikających z nakazu, stanowiący załącznik nr 4.6 do zarządzenia; >>> 

4.7.    Wzór postanowienia w sprawie zastosowania wykonania zastępczego, stanowiący załącznik nr 4.7 do zarządzenia; >>> 

4.8.    Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, zawieszającego postępowanie egzekucyjne, stanowiący załącznik nr 4.8 do zarządzenia. >>> 

5.    W postępowaniu w zakresie odbiorów i odstępstw:

5.1.    Wzór postanowienia w sprawie zastosowania oświetlenia elektrycznego, stanowiący załącznik nr 5.1 do zarządzenia; >>> 

5.2.    Wzór postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie podłogi pomieszczenia pracy poniżej otaczającego terenu, stanowiący załącznik nr 5.2 do zarządzenia; >>> 

5.3.    Wzór zawiadomienia o niezaopiniowaniu projektu przez rzeczoznawcę ds. bhp, stanowiący załącznik nr 5.3 do zarządzenia; >>> 

5.4.    Wzór postanowienia w sprawie lokalizacji pomieszczenia poniżej poziomu otaczającego terenu, stanowiący załącznik nr 5.4 do zarządzenia; >>> 

5.5.    Wzór stanowiska dotyczącego uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, stanowiący załącznik nr 5.5 do zarządzenia; >>> 

5.6.    Wzór zawiadomienia o użytkowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego zezwolenia, stanowiący załącznik nr 5.6 do zarządzenia; >>> 

5.7.    Wzór orzeczenia o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiący załącznik nr 5.7 do zarządzenia. >>> 

6.    W postępowaniu w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych:

6.1.    Wzór decyzji w sprawie stwierdzenia spełniania przez obiekty i pomieszczenia wymogów dla osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 6.1 do zarządzenia; >>> 

6.2.    Wzór decyzji w sprawie stwierdzenia spełnienia przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy warunków wymaganych do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej, stanowiący załącznik nr 6.2 do zarządzenia; >>> 

6.3.    Wzór postanowienia w sprawie przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 6.3 do zarządzenia; >>> 

6.4.    Wzór decyzji stwierdzającej przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 6.4 do zarządzenia; >>> 

6.5.    Wzór postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego obiektów i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 6.5 do zarządzenia. >>> 

7.    W postępowaniu w zakresie zatrudniania młodocianych i dzieci:

7.1.    Wzór decyzji w sprawie zatwierdzenia wykazu lekkich prac, przy wykonywaniu których można zatrudniać młodocianych w celu innym niż przygotowanie zawodowe, stanowiący załącznik nr 7.1 do zarządzenia; >>> 

7.2.    Wzór decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, stanowiący załącznik nr 7.2 do zarządzenia; >>> 

7.3.    Wzór decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, stanowiący załącznik nr 7.3 do zarządzenia; >>> 

7.4.    Wzór decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko z urzędu w wyniku przeprowadzonej kontroli, stanowiący załącznik nr 7.4 do zarządzenia; >>> 

7.5.    Wzór decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka, stanowiący załącznik nr 7.5 do zarządzenia. >>> 

8.    W postępowaniu w zakresie legalności zatrudnienia:

8.1     Wzór oświadczenia złożonego kontrolującemu przez osobę przebywającą na terenie kontrolowanego zakładu pracy, stanowiący załącznik nr 8.1 do zarządzenia; >>> 

8.2.    Wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, stanowiący załącznik nr 8.2 do zarządzenia; >>> 

8.3.    Wzór powiadomienia urzędu kontroli skarbowej o naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiący załącznik nr 8.3 do zarządzenia; >>> 

8.4     Wzór powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiący załącznik nr 8.4 do zarządzenia; >>> 

8.5.    Wzór powiadomienia Izby Celnej o naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiący załącznik nr 8.5 do zarządzenia; >>> 

8.6.    Wzór powiadomienia policji o naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiący załącznik nr 8.6 do zarządzenia; >>> 

8.7.    Wzór powiadomienia Straży Granicznej o naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiący załącznik nr 8.7 do zarządzenia; >>> 

8.8     Wzór powiadomienia marszałka województwa o naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiący załącznik nr 8.8 do zarządzenia; >>> 

8.9.    Wzór powiadomienia starosty powiatu o naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiący załącznik nr 8.9 do zarządzenia; >>> 

8.10   Wzór zawiadomienia pokrzywdzonego o skierowaniu wniosku o ukaranie, stanowiący załącznik nr 8.10 do zarządzenia; >>> 

8.11.  Wzór wniosku o uchylenie przyrzeczenia (zezwolenia) na pracę, stanowiący załącznik nr 8.11 do zarządzenia. >>> 

9.    W postępowaniu w zakresie układów zbiorowych pracy:

9.1.    Wzór powiadomienia o wpisaniu do rejestru porozumienia o stosowaniu w całości lub w części układu, stanowiący załącznik nr 9.1 do zarządzenia; >>> 

9.2.    Wzór wezwania do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień, stanowiący załącznik nr 9.2 do zarządzenia; >>> 

9.3.    Wzór powiadomienia o wpisaniu do rejestru układu przekształconego z mocy prawa, stanowiący załącznik nr 9.3 do zarządzenia; >>> 

9.4.    Wzór powiadomienia o wpisaniu układu do rejestru z wyłączeniem postanowień niezgodnych z prawem, stanowiący załącznik nr 9.4 do zarządzenia; >>> 

9.5.    Wzór odmowy rejestracji układu, stanowiący załącznik nr 9.5 do zarządzenia; >>> 

9.6.    Wzór odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy, protokołu dodatkowego, porozumienia o stosowaniu układu lub protokołu dodatkowego do porozumienia, stanowiący załącznik nr 9.6 do zarządzenia; >>> 

9.7.    Wzór odmowy rozpatrzenia wniosku o wpis informacji do rejestru układów, stanowiący załącznik nr 9.7 do zarządzenia; >>> 

9.8.    Wzór powiadomienia o postanowieniach układu niezgodnych z prawem, stanowiący załącznik nr 9.8 do zarządzenia; >>> 

9.9.    Wzór powiadomienia o wykreśleniu układu z rejestru, stanowiący załącznik nr 9.9 do zarządzenia; >>> 

9.10.  Wzór powiadomienia o wpisaniu układu do rejestru, stanowiący załącznik nr 9.10 do zarządzenia; >>> 

9.11.  Wzór powiadomienia o wpisie do rejestru informacji zgłoszonych przez strony zakładowego układu zbiorowego pracy, stanowiący załącznik nr 9.11 do zarządzenia; >>> 

9.12.  Wzór wezwania do usunięcia nieprawidłowości, stanowiący załącznik nr 9.12 do zarządzenia. >>> 

10.   W postępowaniu w zakresie załatwiania skarg, wniosków i udzielania porad:

10.1   Wzór zgłoszenia skargi lub wniosku, stanowiący załącznik nr 10.1 do zarządzenia; >>> 

10.2.  Wzór protokołu ustnego przyjęcia skargi lub wniosku, stanowiący załącznik nr 10.2 do zarządzenia; >>> 

10.3.  Wzór protokołu ustnego przyjęcia zgłoszenia dotyczącego udzielenia porady, stanowiący załącznik nr 10.3 do zarządzenia; >>> 

10.4.  Wzór pisma o uzupełnienie danych w sprawie przekazanej drogą elektroniczną, stanowiący załącznik nr 10.4 do zarządzenia; >>> 

10.5.  Wzór pisma przekazującego skargę lub wniosek, stanowiący załącznik nr 10.5 do zarządzenia. >>> 

11.   W postępowaniu w zakresie nadzoru rynku:

11.1   Wzór decyzji inspektora pracy stwierdzającej niespełnienie przez wyrób wymogów zasadniczych i zakazującej dalszego przekazywania go użytkownikom, stanowiący załącznik  nr 11.1 do zarządzenia; >>> 

11.2   Wzór decyzji okręgowego inspektora pracy uchylającej decyzję i umarzającej postępowanie w sprawie wprowadzenia wyrobu do obrotu, stanowiący załącznik nr 11.2 do zarządzenia; >>> 

11.3.  Wzór decyzji okręgowego inspektora pracy uchylającej decyzję i umarzającej postępowanie w sprawie wprowadzenia wyrobu do obrotu, stanowiący załącznik nr 11.3 do zarządzenia; >>> 

11.4.  Wzór postanowienia okręgowego inspektora pracy wyznaczającego termin usunięcia niezgodności wyrobu z wymogami zasadniczymi lub wycofania wyrobu z obrotu, stanowiący załącznik nr 11.4 do zarządzenia; >>> 

11.5.  Wzór decyzji okręgowego inspektora pracy umarzającej postępowanie w sprawie wyrobu wprowadzonego do obrotu, stanowiący załącznik nr 11.5 do zarządzenia; >>> 

11.6.  Wzór decyzji okręgowego inspektora pracy nakazującej wycofanie wyrobu, zakazującej lub nakazującej ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu, stanowiący załącznik nr 11.6 do zarządzenia; >>> 

11.7.  Wzór decyzji okręgowego inspektora pracy nakazującej wycofanie wyrobu z obrotu i (na żądanie) jego odkupienie, stanowiący załącznik nr 11.7 do zarządzenia; >>> 

11.8.  Wzór żądania inspektora pracy przedstawienia dokumentów w postępowaniu kontrolnym dotyczącym spełniania przez wyrób zasadniczych wymagań, stanowiący załącznik nr 11.8 do zarządzenia; >>> 

11.9.    Wzór żądania inspektora pracy przedstawienia dowodów i informacji w postępowaniu kontrolnym dotyczącym spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań, stanowiący załącznik nr 11.9 do zarządzenia; >>> 

11.10.  Wzór postanowienia okręgowego inspektora pracy w sprawie wyrażenia opinii o spełnianiu przez wyroby wymagań zasadniczych, stanowiący załącznik nr 11.10 do zarządzenia. >>> 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY

Bożena Borys - Szopa

Wyłącznie w sprawach BIP PIP >>> bip@gip.pip.gov.pl Skargi, wnioski, pytania do PIP >>> kancelaria@gip.pip.gov.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Kowalczyk
Data modyfikacji: 2008/01/29 13:11:28
Redaktor: Tadeusz Szmagaj