szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Choroby zawodowe

W 2002 r. liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych wyniosła 4 915 i w porównaniu do roku 2001 uległa zmniejszeniu o 1 092, tj. o 18,2%.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na powstanie 93,5%a) stwierdzonych schorzeń miało wpływ długoletnie oddziaływanie czynnika szkodliwego lub uciążliwego (ekspozycja minimum 10 lat). Odzwierciedlenie takiej sytuacji stanowi struktura chorób zawodowych według wieku - najliczniej reprezentowana jest grupa osób w wieku 50-59 lat (46%) oraz 40-49 lat (26,5%).

W ostatnich latach zaznaczyła się wyraźna tendencja spadkowa współczynnika zachorowalności (liczba chorób zawodowych na 100 tys. zatrudnionych). W 2002 r. współczynnik ten uległ dalszemu zmniejszeniu – do 53,6.


a)  po wyłączeniu z analizy chorób, dla których okres ekspozycji na czynnik etiologiczny nie odgrywa istotnej roli w ich powstaniu (choroby o podłożu alergicznym oraz zakaźne i inwazyjne)

 

Prawie jedną czwartą wszystkich chorób zawodowych w Polsce – podobnie jak w latach poprzednich – stanowiły choroby narządu głosu. Następne, pod względem poziomu zapadalności, były uszkodzenia słuchu (18,6%).

Najwyższe współczynniki zachorowalności na choroby zawodowe

według rodzaju choroby w latach 1998 - 2002

(na 100 tys. zatrudnionych)

W porównaniu z rokiem 2001, największy wpływ na spadek ogólnej liczby stwierdzonych chorób zawodowych miało zmniejszenie liczby odnotowanych zachorowań w grupach: przewlekłe choroby narządu głosu (związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym) - spadek o 455 przypadków, tj. o 27,1%, uszkodzenia słuchu (spadek o 291, tj. o 24,1%) oraz pylice płuc (spadek o 128, tj. o 15,6%).

W następujących grupach chorób zawodowych nastąpił wzrost zachorowań: zespół wibracyjny – o 11 przypadków, tj. o 5,4%; choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi lub chemicznymi – o 10, tj. o 55,6%.

Zachorowalność na choroby zawodowe w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej jest znacznie zróżnicowana. Najwyższą zapadalność na choroby zawodowe w 2002 r. odnotowano w: leśnictwie, łącznie z działalnością usługową b) – 707,6; górnictwie i kopalnictwie – 348,5 (w tym: górnictwie węgla kamiennego i brunatnego; wydobywaniu torfu – 405,4); produkcji metali – 267,3; produkcji pozostałego sprzętu transportowego – 156,1 oraz edukacji – 123.

W dziale leśnictwo, łącznie z działalnością usługową 84,2% zarejestrowanych chorób zawodowych to choroby zakaźne i inwazyjne. W produkcji pozostałego sprzętu transportowego (79,3%) stanowiły uszkodzenia słuchu.

Struktura najczęściej występujących chorób zawodowych

w wybranych sekcjach i działach gospodarki narodowej w 2002 r.

Wyszczególnienie

pylice płuc

uszkodzenia słuchu

choroby zakaźne i inwazyjne

zespół wibracyjny

choroby narządu głosu

górnictwo i kopalnictwo

55,1%

28,9%

0,3%

9,2%

0,0%

produkcja metali

24,9%

37,6%

0,0%

6,3%

0,0%

leśnictwo, łącznie z działalnością usługową

0,0%

4,0%

84,2%

10,1%

0,0%

edukacja

0,0%

0,3%

0,7%

0,1%

97,3%

transport wodny

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

produkcja pozostałego sprzętu transportowego

7,4%

79,3%

0,0%

1,7%

0,0%

źródło: dane IMP w łodzi

Zróżnicowanie terytorialne zachorowań na choroby zawodowe odzwierciedla zróżnicowanie występowania rodzajów działalności przemysłowej charakteryzujących się znacznym nasileniem zagrożeń zawodowych. Niemniej, w zapadalności na choroby zawodowe znaczący jest także udział dwóch grup chorób niezwiązanych z przemysłem. Są to: przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym (dotyczą w większości nauczycieli) oraz choroby zakaźne i inwazyjne (pracownicy służby zdrowia).

W 2002 r. najwyższe współczynniki zapadalności na choroby zawodowe odnotowano w województwach: śląskim (95,9), świętokrzyskim (91,5), lubelskim (90,8), podlaskim (83,8), małopolskim (80,7), wielkopolskim (58%), lubuskim (56,2), zachodniopomorskim (52,2) oraz dolnośląskim (50%). Spośród wymienionej grupy województw, aż w sześciu odnotowywano najczęściej choroby narządu głosu (lubuskie – 51,2%, lubelskie – 50,4%, wielkopolskie – 48,4%, małopolskie – 29,6, świętokrzyskie – 29,3% i dolnośląskie – 27,0%). Choroby zakaźne i inwazyjne miały główny wpływ na wysoki poziom zapadalności w województwie podlaskim (57,3% wszystkich stwierdzonych schorzeń); w województwie śląskim – pylice i uszkodzenia słuchu (34,5% i 26,6%) oraz w zachodniopomorskim – choroby narządu głosu i uszkodzenia słuchu (po 29,7%).

Najniższe współczynniki zachorowalności odnotowano w województwach: mazowieckim (12,7), podkarpackim (30,2) i warmińsko-mazurskim (36,7).


b) klasyfikacja gospodarki narodowej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 

Liczba chorób zawodowych wg województw w 2002 r.

(na 100 tys. zatrudnionych)

Informacje liczbowe dotyczące chorób zawodowych w latach 2000 – 2002 – według jednostek chorobowych – zawiera załącznik nr 6.

Wyłącznie w sprawach BIP PIP >>> bip@gip.pip.gov.pl Skargi, wnioski, pytania do PIP >>> kancelaria@gip.pip.gov.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2004/05/06 08:53:56
Redaktor: Tadeusz Szmagaj