szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Działalność

INFORMACJE OGÓLNE

Wyznacznikiem zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest dążenie do systematycznej poprawy stanu warunków pracy i poszanowania praw pracowniczych w Polsce.

Zgodnie z ustawą o PIP, podstawowe działania urzędu mają charakter kontrolno-nadzorczy. W obszarze bezpieczeństwa pracy działania te skoncentrowane są na branżach i konkretnych zakładach, w których występuje największe nasilenie zagrożeń zawodowych. W obszarze praworządności w stosunkach pracy – inspekcja szczególną wagę przywiązuje do przeciwdziałania nieprawidłowościom naruszającym elementarne zasady państwa prawa i przynoszącym szczególnie dotkliwe skutki dla codziennej egzystencji wielu pracowników i ich rodzin.

Aktywność Państwowej Inspekcji Pracy nie ogranicza się jednak wyłącznie do reagowania na występujące już nieprawidłowości. Zgodnie ze standardami obowiązującymi inspekcje krajów członkowskich Unii Europejskiej, na coraz większą skalę wprowadzamy pozakontrolne formy działań, szczególną wagę przywiązując do prewencji, w tym szeroko rozumianej promocji ochrony pracy. Prowadzimy także systematyczny monitoring wpływu zmian w przepisach prawa na stan ochrony pracy, starając się określić w tym obszarze najpilniejsze potrzeby legislacyjne.

W związku z wejściem w życie w 2007 r. nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, zakres zadań urzędu ulegnie znacznemu rozszerzeniu.

Nowe zadania PIP obejmą w szczególności kontrolę legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej czy wykonywania działalności, w tym również przez cudzoziemców.

PIP kontrolować będzie również przestrzeganie obowiązku:

  • informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej pracy zarobkowej;

  • informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności;

  • dokonywania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia – działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania takiego wpisu;

  • prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawowymi dokumentami określającymi kierunki i formy działalności Państwowej Inspekcji Pracy są długofalowe programy działania oraz plany roczne.

Wyłącznie w sprawach BIP PIP >>> bip@gip.pip.gov.pl Skargi, wnioski, pytania do PIP >>> kancelaria@gip.pip.gov.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Kowalczyk
Data modyfikacji: 2008/01/22 18:35:27
Redaktor: Tadeusz Szmagaj