szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WZORY DRUKÓW STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 

Zarządzenie nr 4 Marszałka Sejmu z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie określenia wzorów druków stosowanych
w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy.

 

1) Wzór decyzji w sprawie zatwierdzenia wykazu lekkich prac, przy wykonywaniu których można zatrudniać młodocianych w celu innym niż przygotowanie zawodowe

2) Wzór decyzji w sprawie stwierdzenia spełnienia przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy warunków wymaganych do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej

3) Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej zaskarżoną decyzję, nakaz lub sprzeciw na skutek odwołania wszystkich stron, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy

4) Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej albo odmawiającej uchylenia lub zmiany nakazu, sprzeciwu lub decyzji ostatecznej, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy

5) Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie nakazu, sprzeciwu lub decyzji, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy

6) Wzór decyzji organu odwoławczego utrzymującej w mocy lub uchylającej w całości lub w części zaskarżony nakaz, sprzeciw lub decyzję

7) Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej albo odmawiającej uchylenia lub zmiany nakazu, sprzeciwu lub decyzji ostatecznej, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy

8) Wzór decyzji uchylającej lub zmieniającej zaskarżoną decyzję lub nakaz na skutek odwołania wszystkich stron, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy

9) Wzór decyzji stwierdzającej nieważność nakazu, sprzeciwu lub decyzji

10) Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie nakazu lub decyzji, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy

11) Wzór decyzji stwierdzającej przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

12) Wzór nakazu inspektora pracy w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, wstrzymania prac lub skierowania do innych prac pracowników lub innych osób

13) Wzór nakazu inspektora pracy w sprawie wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę

14) Wzór nakazu okręgowego inspektora pracy w sprawie zaprzestania przez zakład pracy lub jego część działalności lub działalności określonego rodzaju

15) Wzór notatki urzędowej z kontroli podmiotu nie będącego pracodawcą

16) Wzór notatki urzędowej z kontroli pracodawcy

17) Wzór odmowy rejestracji układu

18) Wzór odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy, protokołu dodatkowego, porozumienia o stosowaniu układu lub protokołu dodatkowego do porozumienia

19) Wzór odmowy rozpatrzenia wniosku o wpis informacji do rejestru układów

20) Wzór orzeczenia o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy

21) Wzór oświadczenia obwinionego w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 58 z § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

22) Wzór postanowienia w sprawie uznania odwołania lub zażalenia od nakazu, sprzeciwu albo decyzji za niedopuszczalne

23) Wzór postanowienia w sprawie przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

24) Wzór postanowienia w sprawie lokalizacji pomieszczenia poniżej poziomu otaczającego terenu

25) Wzór postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie podłogi pomieszczenia pracy poniżej otaczającego terenu

26) Wzór postanowienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

27) Wzór postanowienia w sprawie zastosowania oświetlenia elektrycznego

28) Wzór postanowienia w sprawie zastosowania wykonania zastępczego

29) Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, zawieszającego postępowanie egzekucyjne

30) Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, oddalającego zarzuty

31) Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, umarzającego postępowanie egzekucyjne

32) Wzór postanowienia w sprawie umorzenia grzywny w celu przymuszenia

33) Wzór powiadomienia o wykreśleniu układu z rejestru

34) Wzór powiadomienia o wpisaniu układu do rejestru

35) Wzór powiadomienia o wpisaniu układu do rejestru z wyłączeniem postanowień niezgodnych z prawem

36) Wzór powiadomienia o wpisaniu do rejestru porozumienia o stosowaniu w całości lub w części układu

37) Wzór powiadomienia o wpisaniu do rejestru układu przekształconego z mocy prawa

38) Wzór powiadomienia o postanowieniach układu niezgodnych z prawem

39) Wzór powiadomienia o wpisie do rejestru informacji zgłoszonych przez strony zakładowego układu zbiorowego pracy

40) Wzór protokołu kontroli pracodawcy lub wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy

41) Wzór protokołu przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie

42) Wzór protokołu przesłuchania świadka

43) Wzór sprzeciwu inspektora pracy

44) Wzór stanowiska dotyczącego uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

45) Wzór upomnienia wzywającego do wykonania obowiązków wynikających z nakazu

46) Wzór wezwania do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień

47) Wzór wezwania do usunięcia nieprawidłowości

48) Wzór wniosku o cofnięcie zezwolenia na pracę

49) Wzór wniosku o ukaranie

50) Wzór załącznika do wniosku o ukaranie

51) Wzór wykazu decyzji ustnych, wydanych w czasie kontroli

52) Wzór wystąpienia inspektora pracy

53) Wzór wystąpienia okręgowego inspektora pracy

54) Wzór zawiadomienia pokrzywdzonego o przesłaniu wniosku o ukaranie do sądu

55) Wzór żądania inspektora pracy

Wyłącznie w sprawach BIP PIP >>> bip@gip.pip.gov.pl Skargi, wnioski, pytania do PIP >>> kancelaria@gip.pip.gov.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2004/03/29 11:26:59
Redaktor: Tadeusz Szmagaj